Zprávy 2010

10.6.2010

Moderní technika v hodnotě 1.161.174,- Kč pomáhá kriticky nemocným dětem

Všeobecná fakultní nemocnice v Praze již řadu let spolupracuje s Občanským sdružením Život dětem, které pomáhá zajišťovat finanční prostředky na nákup zdravotnických přístrojů a techniky a to především pro Kliniku dětského a dorostového lékařství VFN a 1. LF UK.

Celková částka za zdravotnické přístroje a vybavení pro Jednotku intenzivní a resuscitační péče na Klinice dětského a dorostového lékařství VFN a 1. LF UK již přesáhla 18,5 milionů Kč. Převážná část darovaných přístrojů byla hrazena díky laskavé, široké veřejnosti – občanů hlavního města Prahy, kteří si v rámci tradičních sbírek o.s. Život dětem, známých pod názvem „Srdíčkové dny“, zakoupili drobné symbolické předměty v tak velké míře, že sdružení mohlo přístrojové zařízení zakoupit jednak ve velice krátkém časovém horizontu, ale především v tak vysoké kvalitě a množství, které odpovídá celková hodnota. Neodmyslitelnou měrou na nákup přístrojů přispěly i renomované společnosti sídlící v našem hl. městě.

8.6.2010 občanské sdružení Život dětem klinice slavnostně předalo další tři špičkové přístroje v celkové hodnotě 1 651 174,-Kč. Inkubátor Giraffe Omnibed, plicní transportní ventilátor Oxylog 3000 a Infant Flow nasální CPAP systém. Slavnostní předání proběhlo za velmi příjemné atmosféry přímo v prostorách kliniky. Předání se zúčastnili zástupci významných dárců, lékaři, novináři a další hosté.

Více informací o přístrojích:

Inkubátor Giraffe Omnibed v hodnotě 860 701,- Kč
Jedná se o přístroj respektive lůžko pro novorozence, které umožňuje ošetřování těžce nemocných novorozenců a to včetně novorozenců s nízkou a extrémně nízkou porodní hmotností (váhová kategorie 500-1000g) vyžadujících intenzivní nebo resuscitační péči. V současnosti je to jeden z nejmodernějších inkubátorů, který splňuje nejnáročnější podmínky jak pro pacienta, tak pro zdravotnický personál.

Umožňuje nejen ošetřování pacientů vyžadujících umělou plicní ventilaci, ale i provádění eventuelních operačních zákroků. Jednoznačně přispěje k dalšímu zvýšení kvality péče a snížení novorozenecké úmrtnosti

Hodnota daru činí 860 701,- Kč. Inkubátor Giraffe Omnibed byl zakoupen z výtěžku nedávného benefičního večera Bona Mente, který se uskutečnil k desátému jubilejnímu výroční o.s. Život dětem v Divadle Hybernia v Praze a v přímém přenosu na TV Barrandov. Finanční prostředky byly získány dárcovskými SMS – laskavou veřejností a současně dary od sponzorujících společnostmi, ke kterým patří: Alzasoft, a.s., Seznam.cz a.s., Glatzova & Co., v.o.s., Domatech Production, s.r.o., ACTIVA, spol. s.r.o., Eagle Golf, s.r.o.., Ing. Olga Marholová a Lucie Štěpánková.

Více informací o inkubátoru:
Giraffe™ Omnibed™ je unikátní kombinované zařízení spojující užitné vlastnosti inkubátoru a vyhřívaného lůžka. Otočné polohovatelné otáčecí, naklápěcí a vysouvací lůžko umožňuje pohodlný přístup pro všechny výkony. Cílem zařízení je minimalizovat jakékoliv rušivé vlivy pro novorozence a nedonošence během jejich léčby.
Přístroj lze vysunutím víka inkubátoru změnit během několika sekund ve vyhřívané lůžko s radiačním zářičem. Dvojité stěny inkubátoru a speciální usměrňovače proudu vzduchu eliminují tepelné ztráty na minimum a udržují maximální tepelnou stabilitu i během manipulace se zařízením. Přístroj je vybaven prostorem pro uložení rentgenové kazety a systémem vah. Mikroprocesorem řízené vnitřní klima inkubátoru, všechny důležité provozní stavy, nastavované a měřené hodnoty jsou zobrazeny na integrovaném centrálním monitoru. Usnadnění obsluhy a údržby umožňuje pohodlný přístup ze tří stran. Součástí systému je možnost připojení i monitoru vitálních funkcí.

Transportní ventilátor Oxylog 3000 s příslušenstvím v hodnotě 406 439,- Kč.
Dýchání je jedna ze základní životních funkcí. Pokud je dýchání dítěte nedostatečné, je třeba ho nahradit či podpořit umělou plicní ventilací. Během pobytu na jednotce intenzivní a resuscitační péče je dětský pacient připojen k ventilátoru, tedy přístroji pro umělou plicní ventilaci. Tyto ventilátory mohou funkci plic zcela nahradit nebo podle stavu pacienta jen podpořit. U dětí, kterým selhává dýchání, může docházet k mnoha dalším komplikacím.
Často je třeba dítě transportovat na vyšetření na jiné pracoviště, např. k vyšetření CT (computerová tomografie), MRi (mangetická rezonance) nebo na operační sál. Dětský pacient se selhaným dýcháním potřebuje umělou plicní ventilaci samozřejmě i během transportu. Většina transportních ventilátorů je konstruována pro dospělé a není vhodná pro nejmenší děti. Je pak nutné měnit způsob umělé plicní ventilace a transport může být pro dítě i nepříjemný. Transportní ventilátor Oxylog 3000 plus je novou nadějí pro nemocné děti. Tento ventilátor splňuje přísná kritéria pro umělou plicní ventilaci dětí. Lze ho použít u dětí v kojeneckém věku i u dospívajících. Poskytuje dítěti téměř stejnou kvalitu ventilační podpory, jako klasický přístroj.
Je vhodný pro transport ventilovaného pacienta na vyšetření, je možné ho použít při zajištění pacienta se selhaným dýcháním při převozu do zdravotnického zařízení. Jeho výhodou je i nízká hmotnost a snadná obsluha. Transportní ventilátor Oxylog 3000 plus je moderní přístroj, který významně zlepšuje komfort ventilovaných dětských i dospělých pacientů během nezbytných převozů.

Transportní ventilátor Oxylog 3000 uhradila z převážné části společnosti Agrofert Holding, a.s.. Nezbytné příslušenství uhradili laskaví lidé, ke kterým patří Mgr. Klára Bumbálková a další.

Třetím předávaným přístrojem je přístroj Infannt Flow SiPAP v celkové hodnotě 384 034,10 Kč.
Infant Flow® SiPAP je určen pro ventilační podporu spontánně dýchajících novorozenců a novorozenců s nízkou porodní hmotností s projevy dechové nedostatečnosti. Přístroj má několik předností, pro které je nyní stále ve větším měřítku používán. Hlavním důvodem je neinvazivnost. Pacient, který je v dechové nedostatečnosti nemusí být intubován, tzn. není mu zavedena kanyla do průdušnice, ale požadovaný přetlak je aplikován přes nosní kanylky nebo přes nosní masku. Jeho použitím se snižuje riziko vzniku chronického plicního postižení. Speciální systém průtoku plynů umožňuje významné snížení dechové práce, což je pro novorozence velmi významné.
Finanční prostředky na zakoupení přístroje pro ventilační podporu sdružení získalo ze společného charitativního projektu zaměstnanců společnosti Eurest, spol. s.r.o. Jedná se o krásný projekt, který JIP pomáhá již čtyři roky.
Celková cena předávaných přístrojů činí 1 651 174,- Kč.

Nynější dary navazují na pomoc, kterou občanské sdružení Život dětem poskytlo Klinice v předcházejících letech. Jednalo se o monitorovací systém v hodnotě 6 480 000,- Kč, ventilátory pro umělou plicní ventilaci Evita XL v hodnotě 7 415 880,- Kč, infuzní techniku, inkubátor, výhřevná lůžka a další potřebné přístroje. Celkem neonatologická JIP Kliniky dětského a dorostového lékařství obdržela přístrojové vybavení v neuvěřitelné hodnotě 18 586 613,20- Kč.

Na TK byli přítomni:

MUDr. Jan Bříza, CSc., MBA, zastupující ředitel VFN v Praze
Prof. MUDr. Tomáš Zima, děkan 1.LF UK, – pár slov za 1.LF UK
prof. MUDr. Jiří Zeman, DrSc., – přednosta kliniky
MUDr. Pavel Frühauf, CSc., primář kliniky
MUDR. Václav Vobruba –
Anna Strnadová, ředitelka sdružení Život dětem
Ing. Květuše Čelikovská, odbor sociální péče a zdravotnictví Magistrátu hl. města Prahy,
Ing. Jan Jiran, výkonný ředitel společnosti Eurest spol. s.r.o.
Ing. Daniel Rubeš, ředitel HR Agrofert Holding, a.s.
Mgr. Rita Gabrielová – tisková mluvčí společnosti Seznam.cz a.s.
JUDr. Vladimíra Glatzová, partner advokátní kanceláře Glatzová & Co., v.o.s

 

Klinika dětského a dorostového lékařství
VFN a 1. LF UK

Klinika dětského a dorostového lékařství (KDDL) je jednou z největších dětských klinik v Praze. Poskytuje péči na všech úrovních (resuscitační, intenzivní, standardní i rehabilitační) pro všechny věkové kategorie dětí a dospívajících, včetně snahy o širší pojetí péče o pacienta a klienta (poradna sociální pediatrie, poradna pro komplexní problematiku mládeže). Většina pacientů je léčena ambulantně, náročnější ambulantní výkony (infuse, transfuse, zátěžové testy, diagnostické instrumentální výkony) jsou prováděny během několikahodinového pobytu ve stacionáři.
Důležitými obory KDDL jsou pediatrická a novorozenecká jednotka intenzivní a resuscitační péče (JIRP), včetně možnosti poskytování nekonvenčních způsobů umělé plicní ventilace a hemoeliminačních metod, diagnostika a léčba dědičných poruch metabolismu (klinika je celostátním centrem pro léčbu Gaucherovy choroby, zajišťuje diagnostiku mitochondriálních onemocnění, dědičných poruch glykosylace, Rettova syndromu, porfyrit, Wilsonovy nemoci atd),  diagnostika a léčba děti s onemocněním pojiva a skeletu, diagnoatika a léčba dětí s onemocněním zažívacího traktu včetně poruch výživy, diagnostika a terapie vrozených uropatií (ve spolupráci s Urologickou klinikou VFN a 1. LF UK). V rámci léčebného i výzkumného zaměření je řešena péče o dospívající. Komplexnost péče o hospitalizované děti zajišťuje mateřská škola a základní škola při nemocnici.
KDDL je v provozu 24 hodin denně po celý rok včetně LSPP a má v současné době 3 lůžkové stanice (intenzivní a resuscitační péče, kojenecké oddělení s metabolickou jednotkou, oddělení větších dětí a dospívajících) a ambulanci (všeobecná a příjmová ambulance, stacionář, 17 odborných ordinací). Jednotka intenzivní a resuscitační péče je stále plně vytížena a řeší závažné ohrožení života u dětí bez rozdílu věku. Ročně je na uvedenou jednotku přijato kolem 300 dětí od novorozeneckého věku, až po dospívající. U více než jedné poloviny z nich je nutná umělá plicní ventilace v důsledku selhání některé z důležitých životních funkcí.
***

Občanské sdružení Život dětem

Občanské sdružení Život dětem se na pomoc oddělením pečujícím o zdraví dětí specializuje již jedenáctým rokem. Systematicky pomáhá zdravotnickým zařízením po celé republice. Pracovníci občanského sdružení Život dětem si velmi váží všech dárců a podporovatelů práce sdružení a jsou si vědomi, že bez jejich praktických projevů důvěry by těžko mohli nemocným a opuštěným dětem v České republice pomáhat.
K dnešnímu dni sdružení pomohlo již 54ti nemocnicím po celé naší republice, ve kterých podporuje dětská a novorozenecká oddělení a především tzv. krizová pracoviště, jakými jsou jednotky intenzivní péče. Dále pomáhá opuštěným dětem v dětských domovech, stacionářům pro handicapované děti a jednotlivým dětem s různým postižením.

Díky vstřícnosti široké veřejnosti, díky štědrým jednotlivcům a díky firmám podporujících sdružení Život dětem se za celé období činnosti podařilo zakoupit zdravotnickou a přístrojovou techniku a jiné potřebné vybavení v celkové hodnotě 93 755 270,- Kč.

 

Autorem fotografií: Artur Masný

obrobrobrobrobrobrobrobrobrobrobrobrobrobrobrobrobrobrobrobrobrobrobrobrobrobrobrobrobr