Potvrzení o převzetí daru


Dárce si může výši svého daru uplatnit jako odpočet z daní. Fyzické osoby podle § 15, odst. 1 zák. 586/1992 Sb. o daních z příjmů a právnické osoby podle § 20 odst. 8 citovaného zákona.


Děkujeme za Váš dar, kterého si velmi vážíme!


Dárce


Firma:
IČ:
DIČ:
Ulice a čp.:   číslo p.
Město:
PSČ:

Kontaktní osoba
Jméno:
Příjmení:
Telefon:
E-mail:
Pozice ve firmě:
Jméno:
Příjmení:
Ulice:   číslo p.
Město:
PSČ:
Telefon:
E-mail:

Příjemce
Život dětem, o.p.s.
Se sídlem: Koclířova 771, 198 00 Praha 9 – Kyje
IČ: 70105031, DIČ: CZ70105031
Vedena v rejstříku veřejně prospěšných společností u Městského soudu v Praze, oddíl O, složka 1212
Zastoupena: Annou Strnadovou, předsedkyní správní rady

Informace o daru
Darováno na bankovní účet Život dětem, o.p.s.,

Číslo účtu Dárce:
Datum platby:
Částka:
Částka slovy:
Variabilní symbol:
Specificky symbol:

Potvrzení o přijetí daru Dárce uplatní v mzdové účtárně nebo přímo v daňovém přiznání podle § 20 odst. 8 zákona č. 586/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Vymezení činnosti a účelu, na který je dar poskytnut v souladu se zákonem o daních z příjmů:
Příspěvek na projekty Život dětem, o.p.s., která podle svých stanov pomáhá vážně nemocným dětem v domácí péči rodičů, dětským oddělením nemocnic a zařízením, pečujícím o nemocné, handicapované a opuštěné děti v ČR.

Prohlášení Příjemce:
Příjemce potvrzuje převzetí daru ……………………………………………………… ve výši , slovy: .
Příjemce se zavazuje, že obdržené finanční prostředky použije výhradně pro účely, pro které byly poskytnuty, a to v souladu se zákonem o daních z příjmů. Bere na vědomí, že použití prostředků pro jiný účel, než na který byly poskytnuty, znamená neoprávněné čerpání v rozporu s citovaným zákonem, a proto je povinen prostředky vrátit Dárci. K tomuto úkonu se zavazuje se všemi důsledky ve smyslu právních předpisů.

V Praze dne ........................... Podpis statutárního zástupce Příjemce:


..............................................................

Potvrzení chci poslat

Korespondenční adresa
(Vyplňte v případě, že se liší od kontaktní adresy.)
Ulice a čp.:
Město:
PSČ:

Poznámka: