Darovací smlouva


(uzavřená podle paragrafu 2055 Nového občanského zákoníku mezi těmito smluvními stranami)
Dárcem:
Se sídlem:
Zastoupena:
IČ:
DIČ:
Zapsána:
Telefon:
E-mail:
(dále jen Dárce)
a
Obdarovaným: Život dětem o.p.s.
Se sídlem: Koclířova 771, 198 00 Praha 9 – Kyje
IČ: 70105031
DIČ: CZ70105031
Vedena v rejstříku obecně prospěšných společností u Městského soudu v Praze, oddílu O, vložce číslo 1212.
Zastoupena: Annou Strnadovou, předsedkyní správní rady
Bank. spojení: Česká spořitelna a.s., č.ú.: 87971319/0800
(dále jen Obdarovaný)
I.
Předmětem darovací smlouvy je poskytnutí finančního daru, který je Dárcem věnován ve smyslu článku III. této smlouvy.
II.
Dárce poskytne Obdarovanému dar ve výši:
slovy ( ).
Dar bude předán Obdarovanému převodem z účtu Dárce č.
na účet Obdarovaného č. 87971319/0800, pod VS: 1234 a SS, kterým je IČ Dárce a to do 7 dnů po vzájemném podpisu smlouvy. Obdarovaný dar tímto přijímá, což stvrzuje svým podpisem a zavazuje se jej použít na účel uvedený v této smlouvě.
III.
Obdarovaný se zavazuje použít dar na projekty Život dětem, o.p.s., které cíleně pomáhají sociálně slabým rodinám, které pečují o vážně nemocné děti v ČR.
IV.
Dárce hodnotu daru odečte od základu daně podle § 20 odst. 8 zákona č. 586/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Dárce bere na vědomí, že Obdarovaný jej může zveřejnit na webových stránkách a že bude zařazen do databáze dárců. Obdarovaného za účelem informování o činnosti Obdarovaného i eventuální žádosti o dar. Pokud v této smlouvě není stanoveno jinak, řídí se obsah práv a povinností z této smlouvy vyplývající občanským zákoníkem. Smluvní strany se dohodly, že pokud Obdarovaný použije dar na jiný účel, než který je v této smlouvě dohodnut, má Dárce právo od smlouvy odstoupit, a to písemnou formou. Účinky takového odstoupení nastávají dnem doručení na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy. V případě takového odstoupení se Obdarovaný zavazuje vrátit Dárci dar specifikovaný v článku III. této smlouvy, a to nejpozději do 7 dnů ode dne odstoupení.
V.
Smluvní strany prohlašují, že smlouva byla uzavřena po vzájemné dohodě, podle jejich pravé a svobodné vůle, bez nátlaku či nápadně nevýhodných podmínek, což obě strany stvrzují svým podpisem. Tuto smlouvu je možné měnit nebo doplňovat pouze písemnými dodatky podepsanými oběma stranami. Je vyhotovena ve dvou exemplářích, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom výtisku. Každý má platnost originálu. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

Odesláním této žádosti souhlasím se zpracováním osobních údajů v souladu s GDPR a s možností kdykoliv tento souhlas odvolat.

V V Praze dne: ...........................................................................
Dárce: Obdarovaný:
................................................................................................ ................................................................................................
Anna Strnadová, předsedkyně správní rady